פיצויים בגין ירידת ערך

ירידת ערך של נכס פירושה הפרש המחיר שהמוכר יקבל מהקונה עבור הנכס בשל ליקויי בנייה בכנס, לעומת המחיר אשר היה ניתן לקבל עבור נכס דומה בסביבה הקרובה.

פרק ט בחוק תכנון ובניה קובע את האופן בו בעל הקרקע יקבל פיצוי עקב פגיעה מתוכנית ועקבות זאת ערך הקרקע ירד בהשוואה למצב הקודם, כלומר טרם התוכנית אשר פגעה באיכות החיים של בעל הקרקע, בין אם הקרקע נמצאת בגבולות התוכנית או בתחומה.

פיצויים בגין ירידת ערך
פיצויים בגין ירידת ערך

התערבותו של שמאי מקרקעין הינה חיונית במטרה לסייע למוכרים לקבל פיצויים בגין ליקויים שונים שגרמו לירידה בערך הדירה.
העיסוק במתן פיצויים הינו חלק מרכזי בעבודתו של שמאי מקרקעין בבואו לפתור מקרה של ירידת ערך הדירה כתוצאה מליקויים אשר אינם ניתנים לתיקון שאין כדאיות לתקנם בהתאם לשיעור פגיעתם בשימוש היומיומי בדירה. מקרה נוסף בו ייפסקו פיצויים בגין ירידת ערך הנם כאשר הדירה או שטח מהדירה נבנה במידות קטנות מהמידות אשר ניתן לראות בתשריט.

כיצד נקבעים הפיצויים בגין ירידת ערך

לצורך פעולה של קביעת פיצויים שמאי מקרקעין יבחן את ירידת הערך בטרם אישור התוכנית הפוגעת פחות שווי הקרקע לאחר אישור התוכנית הפוגעת. לאחר אישור התוכנית של הנכס שמאי מקרקעין יגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה תביעה בגין פיצויים לפי סעיף 197 לחוק בצירוף חוות דעתו. הפיצויים נקבעים בהתאם למספר פרמטרים: צמצום זכויות בנייה, שינוי יעוד מגרש אשר היה מיועד במקור למגורים או שטח מסחר לשטח ציבורי, שינוי ייעוד של קרקע צמודה לנכס קרקע חקלאית המיועדת למגורים, חסימת נוף על ידי מבנה מגורים או מבנה מסחרי.
שמאי מקרקעין מבסס את טענותיו על בסיס חוות דעת מנומקת הכוללת בחינת מידע וחישובים בנוגע לקבלת פיצויים. מתוקף תפקידו שמאי מקרקעין יעריך את הנכס במצבו הקודם ביחס למצבו החדש כלומר התוכנית הפוגעת מול התוכנית הקיימת ובהתאם יקבע את גובה ירידת הערך.

היוועצות עם שמאי מקרקעין

על מנת לדעת את גובה הפיצויים בשל ירידת ערך קיימת חובה היוועצות עם שמאי מקרקעין. משרדנו הינו משרד ותיק אשר צבר במהלך השנים ניסיון רב בהגשת תביעות פיצויים בגין ירידת ערך.